COVID-19 “Evde Kal” Sürecinin Anne Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Günlük Yaşamlarına Yansıması

Ceren Arı Arat, Hülya Gülay Ogelman

Özet


Bu araştırmada COVID-19 “evde kal” sürecinin anne görüşlerine göre çocukların günlük yaşamlarına yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Bayburt ilinde okul öncesi eğitim alan ve normal gelişim özelliği gösteren 5 yaş grubundan 137 (n=70 kız, n=67 erkek) çocuk ve annelerinden oluşmaktadır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen Çevrimiçi Anket Formu kullanılmıştır. Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularında; çocukların %86,9’unun COVID-19 ile ilgili sorular sorduğu ve annelerin %37,8’inin çocukların sorduğu soruları yanıtlarken kendini yeterli hissettiği, çocukların %61,3’ünün uyku düzeninin bozulduğu ve %40,1’inin beslenme düzeninin bozulduğu belirlenmiştir. Çocukların sokağa çıkma yasağına üzülme, bunalma, sıkılma, korkma ve kızma gibi olumsuz tepkiler, anlayışla karşılama ve uyum sağlama gibi olumlu tepkiler verdiği ve bu tepkilerin yanı sıra değişken tepkiler verdiği veya bazılarının herhangi bir tepki vermediği ortaya koyulmuştur. Annelerin 119’unun çocuklarına kitap, oyuncak ve materyaller aldığı, 119 annenin aldığı 204 çeşit kitap, oyuncak ve materyal içinden 95’inin kitap olduğu ve bu kitapların 48’inin hikaye kitabı olduğu analiz edilmiştir. COVID-19 salgınını çocukların %73’ü anne-babalarından öğrenmiştir. Annelerin %72,3’ü COVID-19 salgınında uzaktan eğitimi yeterli bulmamışlardır. Annelerin %73’ü uzaktan eğitimde çeşitli konularda (alt yapı yetersizliği, çocuğun dikkatini toplama, etkinlik yaptırma vs.) zorluklar yaşamışlardır. Annelerin %92’si çocukların hareket etme ihtiyacını çeşitli yollarla gidermeye çalışmışlardır.

Anahtar Kelimeler


COVID-19, küçük çocuklar, sosyal izolasyon, okul öncesi, günlük rutin

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alisinanoğlu, F., Türksoy, E., & Karabulut, R. (2020). Pandemi sürecinde çocukluk dönemi korkuları.

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6(14), 447-568.

Andrew, A., Cattan, S., Costa-Dias, M., Farquharson, C., Kraftman, L., Krutikova, S., ... & Sevilla, A.

(2020). Learning during the lockdown: real-time data on children’s experiences during home

learning. London: The Institute for Fiscal Studies.

Bilgin, R., & Diğer, H. (2021). Küresel salgın (covıd-19) sürecinde evde yaşam tatmini. Alternative

Politics/Alternatif Politika, 13(2), 409-438. https://doi.org/10.53376/ap.2021.14

Carroll, N., Sadowski, A., Laila, A., Hruska, V., Nixon, M., Ma, D. W., & Haines, J. (2020). The impact

of COVID-19 on health behavior, stress, financial and food security among middle to high income

Canadian families with young children. Nutrients, 12(8), 1-14. https://doi.org/10.3390/

nu12082352

Çağlayan Tunç, A. , Zorba, E. & Çingöz, Y. E. (2020). Covid 19 salgını döneminde egzersizin yaşam

kalitesine etkisi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6(1) , 127-135.

Çaykuş, E. T., & Çaykuş, T. M. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını

güçlendirme yolları: ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avrasya Sosyal Ve

Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 95-113.

Erbay, F., & Saltalı, N. D. (2020). Do the school adaptation levels of preschoolers vary according

to their relationship with their teachers?. International Journal of Evaluation and Research in

Education (IJERE). 9(4), 857-864. http://doi.org/10.11591/ijere.v9i4.20540

Erbay, F., & Saygın, Y. (2020). Boşanma ve çocuklar. (Ed. H. Gülay Ogelman). Dezavantajlı Çocuklar. (s.

-180). Ankara: Eğiten Kitap.

Griffith, A. K. (2020). Parental burnout and child maltreatment during the COVID-19 pandemic. Journal

of Family Violence , 1–7. https://doi.org/10.1007/s10896-020-00172-2

Günther-Bel, C., Vilaregut, A., Carratala, E., Torras-Garat, S., & Pérez-Testor, C. (2020). A mixed-method

study of ındividual, couple, and parental functioning during the state-regulated COVID-19 lockdown

in Spain. Family process, 59(3), 1060-1079. https://doi.org/10.1111/famp.12585

Howes, C. (2000). Social-emotional classroom climate in child care, child-teacher relationships

and children’s second grade peer relations. Social Development, 9(2), 191-204. https://doi.

org/10.1111/1467-9507.00119

Howes, S., Monk-Winstanley, R., Sefton, T. & Woudhuysen. A. (2020). Poverty in the pandemicTthe

ımpact of Coronavirus on low ıncome families and children. London: Child Poverty Action Group.

Jiao Jiao, W. Y., Wang, L. N., Liu, J., Fang, S. F., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M., & Somekh, E.

(2020). Behavioral and emotional disorders in children during the COVID-19 epidemic. The journal

of Pediatrics, 221, 264-266. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013

Jones, D. (2020). The impact of COVID-19 on young children, families, and teachers. Defending the

Early Years. 1-16. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED609168.pdf

Karaaslan-Sert, Y. (2020). Sosyal izolasyon sürecinde “evde kal sağlıklı kal”. https://www.aa.com.tr/

tr/saglik/sosyal-izolasyon-surecinde-evde-kal-sporla-saglikli-kal/1801546 [Erişim tarihi: 05 Mart

.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler ve teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kırman, A., & Doğan, Ö. (2017). Anne-baba çocuk ilişkileri: bir meta-sentez çalışması. Hacettepe

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 28-49.

Kunst, A. (2020). Changes to The General Lifestyle due to COVID-19 in Selected Countries 2020.

Erişim Adresi: https://www.statista.com/statistics/1105960/changes-to-the-general-lifestyledue-

tocovid-19-in-selected-countries/, [Erişim Tarihi: 24.08.2020].

Lau, E. Y. H., & Lee, K. (2020). Parents’ views on young children’s distance learning and screen time

during COVID-19 class suspension in Hong Kong. Early Education and Development, 1-18. DOI:

1080/10409289.2020.1843925.

Lecuelle, F., Leslie, W., Huguelet, S., Franco, P., & Putois, B. (2020). Did the COVID-19 lockdown

really have no impact on young children’s sleep? J Clin Sleep Med, 16(12), 2121. https://doi.

org/10.5664/jcsm.8806

Liu, Z., Tang, H., Jin, Q., Wang, G., Yang, Z., Chen, H., ... & Owens, J. (2021). Sleep of preschoolers

during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak. Journal of Sleep Research, 30(1), 1-7.

https://doi.org/10.1111/jsr.13142

Mart, M., & Kesicioğlu, O. S. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde ailelerin evde oyun oynamaya

ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 945-958. . https://dx.doi.org/10.7827/

TurkishStudies.44381

Morelli, M., Cattelino, E., Baiocco, R., Trumello, C., Babore, A., Candelori, C., & Chirumbolo, A. (2020).

Parents and children during the COVID-19 lockdown: the ınfluence of parenting distress and

parenting self-efficacy on children’s emotional well-being. Front. Psychol. 11, 584-645. https://

doi.org/10.3389/fpsyg.2020.584645.

Pascal, C., & Bertram, T. (2021). What do young children have to say? Recognising

their voices, wisdom, agency and need for companionship during the COVID

pandemic. European Early Childhood Education Research Journal, 29(1), 21-34. https://doi.

org/10.1080/1350293X.2021.1872676

Pilan, B. Ş., Özbaran, B., Yüksel, G., Tortop, E., Çalışan, R., Yuluğ, B., ... & Bildik, T. (2021). COVID-19

ve okul öncesi yaş grubu ruh sağlığı. Ege Tıp Dergisi, 60(2), 128-135. https://doi.org/10.19161/

etd.951006

Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the

COVID-19 pandemic. American Psychologist. 75, 631–643. https://doi.org/10.1037/

amp0000660

Priyadharsini, H., & Chiang, J. J. (2020). Embracing telehealth: supporting young children and families

through occupational therapy in Singapore during COVID-19. World Federation of Occupational

Therapists Bulletin, 76(2), 90-93. https://doi.org/10.1080/14473828.2020.1822574

Putri, R. S., Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Wijayanti, L. M., & Hyun, C. C. (2020). Impact

of the COVID-19 pandemic on online home learning: An explorative study of primary schools in

Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 4809-4818.

Sağlam, M., & Kay, M.A. (2020). COVID-19 Salgını Sürecinin Ailede Ebeveyn Tutumları İle Çocuklarda

Duygusal ve Davranışsal Durumlar Açısından Değerlendirilmesi. EJERCongress, 61.

Saurabh, K., & Ranjan, S. (2020). Compliance and psychological impact of quarantine in children and

adolescents due to Covid-19 pandemic. The Indian Journal of Pediatrics, 87, 532-536. https://

doi.org/10.1007/s12098-020-03347-3

Shorer, M., & Leibovich, L. (2020). Young children’s emotional stress reactions during the COVID-19

outbreak and their associations with parental emotion regulation and parental playfulness. Early

Child Development and Care, 1-11. https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1806830

Singh, S., Roy, D. K., Parveen, S., Sharma, G., & Joshi. G. (2020). Impact of COVID-19 and lockdown on

mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations. Psychiatry

Research. 293, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113429

Tarkoçin, S., Alagöz, N., & Boğa, E. (2020). Okul öncesi dönem çocuklarının pandemi sürecinde

(COVID-19) davranış değişiklikleri ve farkındalık düzeylerinin anne görüşlerine başvurularak

incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 15(6), 1017-1036. https://dx.doi.org/10.7827/

TurkishStudies.44338

Toran, M., Sak, R., Xu, Y., Şahin-Sak, İ. T., & Yu, Y. (2021). Parents and children during the COVID-19

quarantine process: Experiences from Turkey and China. Journal of Early Childhood Research.

-19. https://doi.org/10.1177/1476718X20977583

Tran, T. , Hoang, A. D. , Nguyen, Y. C. , Nguyen, L. C. , Ta, N. T. , Pham, Q. H. , Pham C. X., Le Q.

A., Dinh V. H., & Nguyen T. T. (2020). Toward sustainable learning during school suspension:

Socioeconomic, occupational aspirations, and learning behavior of Vietnamese students during

COVID-19. Sustainability , 12(4195), 1–19. https://doi.org/10.3390/su12104195

Tural, E. (2020). COVID-19 pandemi dönemi ev karantinasında fiziksel aktivite düzeyinin yaşam

kalitesine etkisi . Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 13(COVID-19 Özel Sayı) , 10-18.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. (2020). Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması. https://

www.icisleri.gov.tr/sehir-giriscikis-tebirleri-ve-yas-sinirlamasi. [Erişim tarihi: 20 Şubat 2021]

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. (2020). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. https://

covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf [ Erişim Tarihi: 02 Mayıs 2020].

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization . (2020). COVID-19 impact on

education . https://en.unesco.org/covid19/educationresponse [Erişim tarihi: 10 Mart 2021].

UNICEF, (2020a). COVID-19 and the impact on children’s rights: the imperative for a human rightsbased

approach [online]. UNICEF Programme Division, Human Rights Unit. Available from: https://

d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/childrightsconnect/mailings/851/attachments/original/

UNICEF__COVID19_and_Child_Rights_Imperative_for_a_Human_Rights_Approach__Final_

April_2020.pdf?1588854658 [Erişim tarihi: 6 Mart 2021].

UNICEF, (2020b). COVID-19 Parenting. https://www.unicef.org/media/66146/file/COVID-19%20

parenting%20tips.pdf [Erişim tarihi: 6 Mart 2021].

Üstün, Ç., & Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri:

Bir değerlendirme çalışması. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 25(Special Issue on

COVID 19), 142-153.

World Federation of Occupational Therapy . (2020). Public statement. Occupational Therapy and

rehabilitation of people affected by the COVID -19 pandemic.

World Health Organization. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Retrieved

May 19, 2020 from https://www.who.int/ emergencies/diseases/novel-coronavirus-

?gclid=CjwKCAjw2 a32BRBXEiwAUcugiLkHUvUSXotOHRIKlM8uQmuDWm3TFhE0DjA

FCAo53S5jT-HaVAwfMRoCQeQQAvD_BwE

World Health Organization. (2020b). Q&A on coronaviruses (COVID-19). https://www.who.int/

emergencies/ diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-acoronaviruses

[ Erişim Tarihi: 3 Mayıs 2020].

World Health Organization. (2021). WHO coronavirus (COVID-19) dashboard. https://covid19.who.int/

[Erişim Tarihi: 25 Ağustos 2021].

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (3.Baskı). Ankara: Seçkin

Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2021.233