Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi: AB-Türkiye Karşılaştırması

Mehmet Emin Özsan

Özet


Sosyal politika biliminin temel araştırma konularından birisi olan yoksulluk sorunu, aynı zamanda insan haklarının ve insan onuruna yaraşır bir yaşamın önündeki en büyük engeldir. Yoksulluk toplumdaki kırılgan gruplar içerisinde daha yoğun şekilde hissedilmektedir. Çocuklar arasında yoksulluğun yaşam süresi boyunca geri döndürülemez sorunlara neden olduğu bilinmektedir. Gelişme yolunda olan ülkelerin yanında gelişmiş ülkelerde de çocuk yoksulluğu hâlihazırda önemli bir sorun alanıdır.

Bu makalede, Türkiye’de ve dört refah rejimi bazında seçilmiş Avrupa Birliği ülkelerinde çocuk yoksulluğunun durumu incelenmiş ve ülkelerin çocuk yoksulluğunu azaltmak amacıyla uyguladıkları politikalar ele alınmıştır.

AB tarafından ekonomik ve parasal birlik sağlanmış olmakla birlikte çocuk yoksulluğu da dâhil olmak üzere yoksulluğu azaltıcı politika çerçevesinde birlik sağlanamamıştır. Bunun sonucu olarak, üye ülkelerde çocuk yoksulluğunun çocukların yaşamında hâlâ ciddi etkileri bulunmaktadır.

Türkiye son yıllarda artan sosyal yardımların ve çocuk yoksulluğunu azaltıcı sosyal politika uygulamalarının etkisiyle gelişme kaydetmekle birlikte, yoksunluk ve çocuk iyilik hali gibi alanlarda farklı politika araçlarının geliştirilmesine ihtiyaç devam etmektedir. Kadın istihdamının ve gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi, kırsal ekonomilerin canlandırılması ve kırsal alanda hizmet sunumunun etkinleştirilmesi çocuk yoksulluğunun da azalmasına katkı sağlayacaktır.


Anahtar Kelimeler


Çocuk yoksulluğu, yoksunluk, iyilik hali, refah rejimleri, AB çocuk politikaları.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2020.200