Orta Çağ’dan Erken Modern Döneme Çocukluğun Tarihsel Gelişimi

Özge Özcan

Özet


Çocuk, insanlık tarihinin en başından beri var olan bir varlıkken, çocukluk 17. yüzyıl ve sonrasında inşa edilmiş toplumsal bir yaratıdır. Çocukluk kavramının bilinmesi, çocuğun ayrı bir gelişimsel dönem olarak varlığının kabulünü ve kendine özgü özelliklerin farkında olunmasını kapsamaktadır. Orta Çağ’da çocuklar, eksik yetişkinler olarak görülmüş ve kendilerine özgü oyunları, besinleri, giysileri, konuşma dilleri ve kültürleri olmamıştır. Yetişkinlerle iç içe, onlarla aynı mekânlarda bulunmuş ve her şeyi beraber yapmışlardır. Çocukları, yetişkinlerden ayıracak kendilerine özgü hiçbir özellikleri bulunmamıştır. Ancak 17. yüzyıla gelindiğinde toplumdaki birtakım değişiklikler çocukluk kavramının inşasına yol açmış ve çocuklar gereken değeri görmeye başlamıştır. Çalışmamızda Orta Çağ’dan erken modern zamanlara dek çocukluğun gelişimini ve bu gelişimin sebeplerini inceleyeceğiz.


Anahtar Kelimeler


Çocuk, çocukluk kavramı, çocukluğun tarihsel gelişimi, Orta Çağ’da çocukluk, Erken Modern dönemde çocukluk

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbaş, E. ve Atasü Topçuoğlu, R. (2009). Modern Çocukluk Paradigmasının Oluşumu: Eleştirel Bir Değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet c.20, s.1.

Aries, P. (1962). Centuries of Childhood A Social History of Family Life. (R. Baldick, Çev.) New York: Alfred A. Knopf.

Augustinus. (2010). İtiraflar. (Ç. Dürüşken, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Bumin, K. (2013). Batı’da Devlet ve Çocuk. Konya: Çizgi Kitabevi.

Demir Güldal, A. (2013). Sosyolojinin İhmal Edilen Kategorisi Çocuklar Üzerinden Çocukluk Sosyolojisine ve Sosyolojiye Bakmak. “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. c.15, s.4:1-26. doi: 10.4026/1303-2860.2013.0234.x

Dobrin, A. When Childhood Was Discovered. (2013) https://www.psychologytoday.com/blog/am-i-right/201306/when-childhood-was-discovered adresinden 27 Kasım 2017 tarihinde erişildi.

Gander, M. J. ve Gardiner, H.W. (2004). Çocuk ve Ergen Gelişimi. B. Onur (Yay. Haz.). Ankara: İmge Kitapevi.

Elkind, D. (1999). Çocuk ve Toplum: Gelişim ve Eğitim Üzerine Denemeler. (D. Öngen, Çev.) Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Arastırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 3.

Elkind, D. (2001) Değişen Dünyada Çocuk Yetiştirme ve Eğitim. (E. G. Kapçı, Çev.) Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk. (s.15-25). B. Onur (Yay. Haz.). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Genç, Ö. (2016). Çocukların Ortaçağ Avrupa’sındaki Yeri. Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi. c.1. s.1:241-261

Heywood, C. (2003). Baba Bana Top At! Batı’da Çocukluğun Tarihi. (E. Hoşsucu, Çev.) İstanbul: Kitap Yayınevi.

Historical Perspectives on Child Development. (b.t.) http://www.psyking.net/id173.htm adresinden 20 Kasım 2017 tarihinde erişildi.

İnal, K. (2003). Gelenekselden Postmoderne Çocukluğun Sosyokültürel Tarihi. Virgül. s.61:6-12. ISSN: 1301-5307.

Onur, B. (2005a). Türkiye’de Çocukluğun Tarihi. Ankara: İmge Kitabevi.

Onur, B. (2005b). Çocukluğun Dünü ve Bugünü. Kebikeç. s. 19: 99-112.

Onur, B. (2007). Çocuk, Tarih ve Toplum. Ankara: İmge Kitabevi.

Orme, N. (2005). Childhood in Medieval England. c500-1500. http://www.representingchildhood.pitt.edu/medieval_child.htm adresinden 25 Aralık 2017 tarihinde erişildi.

Postman, N. (1995). Çocukluğun Yokoluşu. (K. İnal. Çev.) Ankara: İmge Kitabevi.

Rousseau, J.J. (2017). Emile. (Y. Avunç, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Sormaz, F. ve Yüksel, H. (2012). Değişen Çocukluk, Oyun ve Oyuncağın Endüstrileşmesi ve Tüketim Kültürü. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(3):985 -1008.

Şirin, M. R. (2012). Dersimiz Çocuk. İstanbul: İz Yayıncılık

Şirin, M. R. (2016). Çocuk, Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Kapı Yayınları.

Toplumsal Tarihte Çocuk. (1994). B. Onur (Yay. Haz.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Tan, M. (1989). Çağlar Boyunca Çocukluk. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. c.22. s.1:71-88.

Tan, M. (1994). Çocukluk: Dün ve Bugün. Toplumsal Tarihte Çocuk. (s.1-21). B. Onur (Yay. Haz.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.