Şiir Öğretiminde Etkinliklere Dayalı Ontolojik Metin Çözümleme Yöntemi ve Bir Yönerge

İzzet Şeref

Özet


Edebî bir tür olarak şiir, Türkçe öğretiminin temel materyallerinden biridir. Aynı zamanda öğrencilerin Türkçe yeterliliklerini geliştirmede işlevsel bir araç olarak kullanılabilir. Bu sürecin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği ise ayrıca önem arz etmektedir. Yani şiir öğretiminde ne gibi yol ve yöntemlerin tercih edileceğini bilmek başarıya ulaşmanın ilk adımıdır. Bu çalışmada öncelikle ontolojik metin analizi yönteminin, şiir öğretiminde neden gerekli olduğu tartışılmıştır. Sonra ontolojik metin analizi yönteminin sanat eserini nasıl işlediği ele alınmıştır. Son olarak ise Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Selam Olsun” şiiri ile ilgili ontolojik yöntem doğrultusunda bir ders planı hazırlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Şiir, şiir öğretimi, ontolojik metin analizi yöntemi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksan, D. (2011). Cumhuriyet döneminden bugüne örneklerle şiir çözümlemeleri. İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Bayram, Y. (2003). Ontolojik analiz metodu ve bir uygulama. Yom Sanat (Mayıs-Haziran), 12-15.

Bayram, Y. ve Erdemir, A. (2008). Hazan gazeline farklı bir bakış. Prof. Dr. Celâl TARAKÇI Armağanı, Ankara 2008, 111-123.

Cevizci, A. (2011). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.

İçli, A. (2008). Necati’nin bir şiirinin ontolojik analiz yöntemiyle incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(1).

Kardaş, S. (2014). Nâbî’nin “gelür gider” redifli gazelinin ontolojik analiz yöntemiyle yorumlanması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29).

Köktürk, Ş. (2003). Bayburtlu Zihnî’nin bir koşmasının ontolojik analiz metoduyla incelenmesi. Millî Folklor Dergisi, 60.

Şeref, İ. (2017). Etkinliklere dayalı ontolojik metin analizi yönteminin yedinci sınıf öğrencilerinin şiir çözümleme başarılarına ve şiir tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Tökel, D. A. (2003). Anlama götüren kilometre taşları: Divan şiirini redifine göre yorumlamak. Yom Sanat, 11, 39-43.

Tunalı, İ. (2011). Estetik beğeni. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Tunalı, İ. (2014). Sanat ontolojisi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Wellek, R. ve Warren A. (1983). Edebiyat biliminin temelleri. (Çev. A. E. Uysal). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.