Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali ve İstismarını Tanıma Düzeyleri

Yazarlar

  • Hatice Aydan Işık Metinyurt İzmir Asker Hastanesi
  • Hatice Yıldırım Sarı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Çocuk istismarı ve ihmali, sağlık profesyonelleri

Özet

Bu araştırmanın amacı; bir devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının çocuk ihmali ve istismarı konusunda farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışma tanımlayıcı türde tasarlanmıştır. Bir Devlet Hastanesinde görev yapan 110 sağlık çalışanından Tanıtıcı Bilgi Formu ve Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanması Ölçeği ile veri toplanmıştır. Sağlık profesyonellerinin %59,1’i lisans öğrenimi sırasında çocuk istismar ve ihmali konusunda eğitim almamıştır; %98,2’si mezuniyet sonrasında bu konuda herhangi bir sertifika eğitimine katılmamıştır; %17,3’ü daha önce istismar şüphesi ile karşılaşmıştır; %74,5’i çalıştığı kurumda istismar konusunda talimat olup olmadığını bilmemektedir. Sağlık profesyonellerinin ihmal ve istismarın çocuktaki davranışsal belirtileri tanıma puanları en yüksek, istismar ve ihmale yatkın çocuk özelliklerini bilme puanları ise en düşüktür. Kadınlar İhmal Belirtileri ve İhmal ve İstismarın Çocuktaki Davranışsal Belirtilerini erkeklerden daha iyi tanımaktadırlar. Hekimler istismarın fiziksel belirtilerini hemşirelerden daha iyi tanımaktadırlar. Sağlık profesyonellerinin istismarın bazı alanlarındaki bilgilerinin yeterli olmadığı saptanmıştır. Sağlık profesyonellerinin eğitimi, hastanelerde prosedürler oluşturulması ve istismar bildirimini etkileyen unsurlar konusunda araştırmalar yapılması önerilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

01-06-2016

Nasıl Atıf Yapılır

Metinyurt, H. A. I., & Yıldırım Sarı, H. (2016). Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali ve İstismarını Tanıma Düzeyleri. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/12

Sayı

Bölüm

Makaleler