Özel Yetenekli 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya Ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi Ve Giderilmesi

Selman Ülker, Aysel Kocakülah

Özet


Öğrencilerin fen bilimleri alanında ilgisini çeken konulardan biri uzay konusudur. Ancak, öğrencilerin ilgilerini çeken bu konu ile ilgili bazı kavram yanılgıları vardır. Öğrencilerin öğrenme ortamları, yaşamları, deneyimleri ve inançları ile bazı bilimsel bilgiler çelişebilmektedir. Bu çelişki nedeniyle öğrenciler bilimsel bilgiye yanlış anlamlar yüklemektedir. Bu şekilde bilimsel olmayan anlamlandırma süreci kavram yanılgısı terimi ile açıklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, özel yetenekli 5. sınıf öğrencilerinin Dünya, Güneş ve Ay konusu ile ilgili mevcut kavram yanılgılarının belirlenerek bu yanılgıları gidermeye yönelik bir etkinlik yapılması ve bu etkinlik uygulamasının sonunda öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilip giderilemediğinin ortaya konmasıdır. Çalışmada karma yöntem araştırma desenlerinden iç içe gömülü deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 44 özel yetenekli 5. sınıf öğrencisidir. Yapılan alanyazın taramasında, özel yetenekli öğrencilerin Dünya, Güneş, Ay hakkındaki kavram yanılgıları ile ilgili yeterli çalışma olmadığı görülmüştür. Bu durum, çalışma grubunun özel yetenekli öğrencilerden seçilmesinde etkili olmuştur. Veri toplama aracı olarak Bolat, Aydoğdu, Uluçınar Sağır ve Değirmenci (2014) tarafından geliştirilen Dünya, Güneş ve Ay ile ilgili kavram yanılgıları testi uygulanmış ve yapılandırılmamış görüşme ile ayrıntılı bilgi alınmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilerin Dünya, Güneş ve Ay'ın şekli, hareketleri, gece ve gündüzün oluşma sebebi, Ay'ın evrelerinin oluşma sebebi ve Ay'ın evreleri ile ilgili kavram yanılgılarının olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerle gerçekleştirilen 2 saatlik uygulamaya yönelik bir dersin sonucunda öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarının önemli ölçüde giderildiği ortaya çıkmıştır. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda, Dünya, Güneş ve Ay konusunun öğretiminde uygulamaya yönelik etkinliklerin yapılması öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmasını ve mevcut kavram yanılgılarının giderilmesini sağlayacağından bu türden uygulamaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler


Özel yetenekli öğrenci, Kavram Yanılgıları, Dünya, Güneş, Ay.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Babaoğlu, G. ve Özgül K. (2018). "6. Sınıf Öğrencilerinin “Yıldız”, “Gezegen” ve “Ay, Dünya ve Güneş” Kavramlarına Yönelik Algılarının Belirlenmesi." Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 6(1), 127-145.

Bolat, A., Aydoğdu, R. Ü., Sağır, Ş. U. ve Değirmenci, S. (2014). 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 218-229.

Creswell, J. W., and Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem desen seçimi. (Çev: A. Delice), Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi, Ankara: Anı Yayıncılık, 61- 116.

Harman, G. (2017). "Ortaokul Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili Zihinsel Modelleri/Mental Models of Middle School Students on Sun, Earth, Moon." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37).

Kurnaz, M. A. ve Değermenci, A. (2012). 7. sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili zihinsel modelleri. İlköğretim Online, 11(1).

MEB, (2009): Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 12 Aralık 2019 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html adresinden erişildi.

Özdemir, E. B. (2019). Animasyon Destekli Fen Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Astronomiye Yönelik Tutuma Etkisi. Başkent University Journal of Education, 6(1), 46-58.

Yalçın, M. ve Erginer, A. (2014). Primary School Students's Drawings on the Perceptions of School Principa. Eğitim ve Bilim, 39(171).

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı.) Ankara: Seçkin. Internet Resources.
DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2020.189