Özel Yetenekli 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya Ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi Ve Giderilmesi

Yazarlar

  • Selman Ülker Manisa Bilim ve Sanat Merkezi
  • Aysel Kocakülah Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı.

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.189

Anahtar Kelimeler:

Özel yetenekli öğrenci, Kavram Yanılgıları, Dünya, Güneş, Ay.

Özet

Öğrencilerin fen bilimleri alanında ilgisini çeken konulardan biri uzay konusudur. Ancak, öğrencilerin ilgilerini çeken bu konu ile ilgili bazı kavram yanılgıları vardır. Öğrencilerin öğrenme ortamları, yaşamları, deneyimleri ve inançları ile bazı bilimsel bilgiler çelişebilmektedir. Bu çelişki nedeniyle öğrenciler bilimsel bilgiye yanlış anlamlar yüklemektedir. Bu şekilde bilimsel olmayan anlamlandırma süreci kavram yanılgısı terimi ile açıklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, özel yetenekli 5. sınıf öğrencilerinin Dünya, Güneş ve Ay konusu ile ilgili mevcut kavram yanılgılarının belirlenerek bu yanılgıları gidermeye yönelik bir etkinlik yapılması ve bu etkinlik uygulamasının sonunda öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilip giderilemediğinin ortaya konmasıdır. Çalışmada karma yöntem araştırma desenlerinden iç içe gömülü deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 44 özel yetenekli 5. sınıf öğrencisidir. Yapılan alanyazın taramasında, özel yetenekli öğrencilerin Dünya, Güneş, Ay hakkındaki kavram yanılgıları ile ilgili yeterli çalışma olmadığı görülmüştür. Bu durum, çalışma grubunun özel yetenekli öğrencilerden seçilmesinde etkili olmuştur. Veri toplama aracı olarak Bolat, Aydoğdu, Uluçınar Sağır ve Değirmenci (2014) tarafından geliştirilen Dünya, Güneş ve Ay ile ilgili kavram yanılgıları testi uygulanmış ve yapılandırılmamış görüşme ile ayrıntılı bilgi alınmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilerin Dünya, Güneş ve Ay'ın şekli, hareketleri, gece ve gündüzün oluşma sebebi, Ay'ın evrelerinin oluşma sebebi ve Ay'ın evreleri ile ilgili kavram yanılgılarının olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerle gerçekleştirilen 2 saatlik uygulamaya yönelik bir dersin sonucunda öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarının önemli ölçüde giderildiği ortaya çıkmıştır. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda, Dünya, Güneş ve Ay konusunun öğretiminde uygulamaya yönelik etkinliklerin yapılması öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmasını ve mevcut kavram yanılgılarının giderilmesini sağlayacağından bu türden uygulamaların yapılması önerilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Ülker, S., & Kocakülah, A. (2020). Özel Yetenekli 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya Ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi Ve Giderilmesi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.189

Sayı

Bölüm

Makaleler