Medeniyet ve Kültür Kavramlarına İnsan Doğasının Somato-Psiko- Spirütüelliği Üzerinden Yeni Bir Bakış

Yazarlar

  • Enver Demirel Yılmaz Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
  • Mehmet Palancı Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Özge Ünal DTM Danışmanlık
  • Cansu Gök DTM Danışmanlık
  • Müge Balki DTM Danışmanlık
  • Selen Kurt DTM Danışmanlık

Anahtar Kelimeler:

?nsan, kültür, medeniyet, Dokuz Tip Mizaç Modeli, ki?ilik

Özet

İnsanlığın geçmişi ve gelecek potansiyeli kapsamında medeniyetler; kendi dönemselliğini aşan ve bir insan ömründen toplumsal bir ortaklaşmaya uzanan erdemlik, insanı koruma, varoluş üzerinde hak temelli bir uzlaşma ve bilgeliğe sahip olma amacındadırlar. Bu bağlamda kültür ve medeniyetin hem öznesi hem de nesnesi konumunda bulunan insanın mahiyet ve işlevinin kapsamlı bir bakış açısıyla ele alınması, kültür ve medeniyet kavramlarının oluşum, yayılım ve evrenselleşme sürecinin anlaşılması için bir anahtar niteliğindedir.

Bu çalışmanın amacı; kültür ve medeniyet kavramları arasındaki ilişkilerin insanın yapısal ve işlevsel varlığı merkezinde nasıl temellendirildiğinin ele alınmasıdır. İnsan varoluşunun, mizaç ve kişilik kavramlarından hareketle doğru, tutarlı ve kapsamlı bir bakış açısıyla ele alınmasının, çocuk-birey ve toplum arasındaki ilişkileri anlama, anlamlandırma, açıklama ve yeni bir medeniyet tasavvuru oluşturma açısından anlayışsal bir yenilik getireceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızda insan doğasının yapı ve işlevlerinin kültür ve medeniyet oluşumuna nasıl kaynaklık ettiğini mizaç kavramıyla bağlantılı ve sistematik olarak açıklamaya çalıştık. İnsanın, doğası temelinde kültürel öğeleri bir medeniyet oluşturacak ve nesilden nesle aktarılacak şekilde nasıl organize ettiğini ele aldık. Son olarak da günümüzde Batı’nın temsil ettiği Psiko-Somatik Medeniyet ve Doğu’nun temsil ettiği Psiko-Spritüel Medeniyet ile bir bütünlüğü ifade eden- Evrensel Medeniyet arasında kısa bir karşılaştırma yaptık. Çalışmamızda özellikle literatür toplayıcılık üzerinden var olanı yeniden biçimlendirme ve yorumlama yoluna gitmeyi değil; literal katkılara açık ve saygılı olmakla birlikte ele aldığımız kavramları ve bu kavramların yaşantı içindeki olgusal yansımalarını kendi görüş ve önermelerimiz çerçevesinde sunmayı tercih ettik.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

14-04-2016

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, E. D., Palancı, M., Ünal, Özge, Gök, C., Balki, M., & Kurt, S. (2016). Medeniyet ve Kültür Kavramlarına İnsan Doğasının Somato-Psiko- Spirütüelliği Üzerinden Yeni Bir Bakış. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 1(2). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/49

Sayı

Bölüm

Makaleler